КОНТАКТ

Средња школа Кнић
34240 Кнић

Директор: 034/511-063
Рачуноводство: 034/510-149
Факс: 034/510-149

msknic@mts.rs

Директор: Ненад Пантовић
Шифра делатности: 8532
Матични број: 07124686
ПИБ: 100819880
Број рачуна: 840-460666-89